Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZABÁLYZAT A BUDAPESTI INGATLAN NYRT. (SZIT/REIT)* ÜGYFELEIVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEKRŐL

A Budapesti Ingatlan Nyrt. (SZIT/REIT)* (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8–10.; ("BIF Nyrt. (SZIT/REIT)*")) az Ön személyes adatai BIF Nyrt. (SZIT/REIT)* általi kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatókban foglaltak szerint tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) szóló rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”)  szerint.

1.  Az egyes adatkezelések

1.1       Ingatlant vásárlók és kapcsolattartóik adatkezeléséről szóló tájékoztatás (Bérlők)

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.2       Ingatlant vásárlók és kapcsolattartóik adatkezeléséről szóló tájékoztatás (Vevők)

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.3    Ingatlant bérlőkön, illetve vásárlókon kívüli egyéb szerződéses partnerek, szerződéses partnerek kapcsolattartói, alvállalkozói, megbízottjai, egyéb közreműködői adatainak kezeléséről szóló tájékoztatás

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.4      Tájékoztatás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján végzett adatkezelésről (Vevők)

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.5       Tájékoztatás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján végzett adatkezelésről

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.6.      Tájékoztató a Budapesti Ingatlan Nyrt. által végzett részvényesi adatkezelésről

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.7       Állásra jelentkezők adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztató

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.8       Kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tájékoztató

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.9       Beléptetőrendszer és Parkolókártya üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztató

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.10     Direkt Marketing célból végzett adatkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.11     Adatkezelési Tájékoztató -weboldal által használt cookie-k (sütik)

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.12     MAR tájékoztató

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.13     Bejelentőknek szóló tájékoztató

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.14     Különös jogállású Bérlők felé történő adattovábbítás

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

2.  Adatkezelő, adatvédelmi tisztviselő:

Az Ön fent meghatározott személyes adatai kezelője (adatkezelő) a fenti linkeken elérhető tájékoztatóban megnevezett jogalany, azaz a BIF Nyrt. (SZIT/REIT)*.

Elérhetőségek:

Weboldal: www.bif.hu

E-mail: info@bif.hu

Telefonon: 06-1-457-3860

Személyesen: Budapesti Ingatlan Nyrt. irodája (1033 Budapest Polgár utca 8-10.)

A BIF adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei:

DR. DELY ZSÓFIA Ügyvédi Iroda
Dr. Dely Zsófia ügyvéd
cím: 1055 Budapest, Szalay utca 4. VI. emelet
telefon: +36 30 241 7211
e-mail: dr.dely.zsofia@gmail.com
                                                                                   

3.  Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A fenti linken elérhető tájékoztatók részletes információkat tartalmaznak az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

4.  Adattovábbítás

Az Ön személyes adatainak EGT-n (Magyarországon kívüli) továbbítására nem kerül sor.

Adattovábbítással érintett adatkezelők, és az adatfeldolgozók, illetve a források (ahonnan adatokat kapunk) listáját az alábbi linken érhető el:…………..

5.  Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az adatvédelmi tisztviselőnktől a fenti elérhetőségein.

6.  Jogorvoslat

•        NAIH (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400, +36(30) 683-5969, +36(30) 549-6838; fax: +36 (1) 391 1410;),

•     Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szemben bírósághoz fordulás esetén a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör szabályai szerint a per tárgyától és a pertárgyértéktől függően az alperes (Társaságunk) székhelye szerinti törvényszékhez vagy járásbírósághoz/kerületi bírósághoz fordulhat,

illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 23.§ (3) bek. alapján – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani.